browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bibel Ord

Matteusevangeliet 5;38-39
Ni har hört att det blev sagt; Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra mot honom.

Matteusevangeliet 7;12
Allt som ni vill att andra ska göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.